Massey Ferguson 3080

Massey Ferguson 3080V2. High gloss polish.

Credits:

emo panda, blazek, gregor96