Stoll V202

Credits:

> Model: Matinho
> Animacje/Programowanie: Matinho, LukeNH
> Skrypty: Sven777b, Sven18koehler, Burner
> Konwert FS 2013: LukeNH
> Xml korrektur/Real Scale: Leonek