ZIL 4337

Body Capacity: 35 tons.

Credits:

3D Models/Textury: Du-Mont
Konvertatsiya/programirovaniya: Zombi88888 Edit: Talisman
Konvertatsiya/programirovaniya LS11: irakls
Konvertatsiya/programirovaniya LS 13: Tima032

5/5 - (1 vote)